Bakgrund

Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan i den nationella planen för omprövning av svensk vattenkraft.

Syftet med den nationella planen är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Vattenkraft är en del i målet om att uppnå ett helt förnybart elsystem. Kraftverken påverkar dock ekosystem och arter och för att minska påverkan är det viktigt att använda bästa möjliga teknik (BMT) vid miljöanpassning samt genomföra de mest effektiva miljöåtgärderna.

Nationell plan

Planen har en nationell helhetssyn. Den beskriver när samt vilka anläggningar som ska prövas.

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamhetsutövare senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Samverkansprocess

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-områden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att:

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Om du redan anmält dig:

Du som anmält dig till den nationella planen kan som huvudregel fortsätta att driva din verksamhet tills det ska omprövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för omprövning och åtgärder samt för produktionsförluster från Vattenkraftens Miljöfond. På deras sida kan ni läsa mer om vad som krävs för att bli antagen och erhålla finansiering från Fonden.

Om du inte anmält dig:

Om ditt vattenkraftverk saknar moderna miljövillkor och du inte anmält dig till den nationella planen ska du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via mark- och miljödomstolen. Om du gör en enskild ansökan direkt till mark- och miljödomstolen kan du inte söka ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte ansöker om omprövning kan Länsstyrelsen kräva att du ska göra det.