Återställning

Många svenska vattendrag är uppdämda, rensade eller rätade i olika syften, bland annat markavvattning, kraftutvinning och timmerflottning. Många gånger är det ursprungliga syftet uttjänat, men den negativa miljöpåverkan kvarstår. I dessa fall kan återställning vara ett bra alternativ för att uppnå en hög miljönytta.

För att på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt kunna återskapa de påverkade miljöerna krävs en god kunskap inom limnologi och hydraulik i naturliga vattensystem. Dessutom krävs kunskap i den juridik som omfattar vattendragsrestaurering. Att simulera och visualisera framtida förhållande kan vara effektiva sätt att åskådliggöra konsekvenserna av en återställning och minska de osäkerheter som en förändring innebär. 

Fiskevårdsteknik erbjuder tjänster  så som biotopkartering, utredningar, kostnadsberäkning, projektledning samt bidrags- och tillståndsansökningar  inom området. Utredningarna kan omfatta djupkartering av indämda vattenytor, hydrauliska beräkningar och simuleringar av framtida förhållanden, gestaltningar och konsekvensbeskrivningar.