Tillståndsärenden

Fiskevårdsteknik har erfarenhet av allt från enkla anmälningsärenden till komplicerade tillståndsprocesser i mark- och miljödomstolen. Vi stöttar våra kunder i vilka tillstånd som krävs vid deras verksamhet och hur man går tillväga för att söka dem. 

Mindre omfattande åtgärder i vatten kan i vissa fall genomföras som ett anmälningsärende till Länsstyrelsen. Fiskevårdsteknik kan erbjuda hjälp att ta fram det underlag som krävs vid sådana anmälningsärenden.

Fiskevårdsteknik har stor erfarenhet av att ta fram underlag och delta vid tillståndsansökningar i Mark- och miljödomstolen. Vi stöttar våra kunder i allt från samrådsprocessen, framtagning av tekniska beskrivningar, miljökonsekvensbeskrivningar och som biträden vid domstolsförhandlingar. Vid behov har vi även ett nätverk av juridisk expertis som kan agera ombud vid mer komplicerade tillståndsprocesser.

Den 13 juni 2018 beslutade riksdagen om förändringar i miljöbalken som syftar till att anpassas vattenkraften till moderna miljökrav. Den nya lagen vinner laga kraft från 1 januari 2019 och kommer att leda till en omfattande omprövning av villkor för verksamhetsutövare i Sverige. Prövningen kommer ske på verksamhetsutövarens egna initiativ enligt en turordning som ska definieras i en nationell plan. 

Den nationella planen ska tas fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. För att finansiera åtgärderna har åtta vattenkraftsföretag tagit initiativet till att bilda en miljöfond, Vattenkraftens Miljöfond. Verksamhetsutövare kommer ha möjlighet att söka finansiering från fonden i samband med åtgärder som krävs vid omprövning. 

Kontakta gärna oss om ni har frågor på hur den nya lagen kommer att omfatta er och hur ni kan förbereda er på bästa sätt.