Fiskgaller och avledning

Tyvärr saknar många vattenkraftverk säkra fiskvägar för nedströms vandrande fisk vilket medför hög skaderisk och dödlighet när fisk tvingas passera utskov eller turbiner. För att miljöanpassa kraftverket och uppfylla bästa möjliga teknik för vattenkraft krävs att det finns fiskvägar för såväl upp- som nedströms vandrande fisk av alla förekommande arter och storlekar.

En väl fungerande fiskväg för nedströms vandrande fisk innebär att fisken inte skadas eller fördröjs i sin vandring. Vattenkraftverk varierar i utformning och storlek, och har ofta byggts utan tanke på att skydda fisken i vattendraget. Att i efterhand anlägga en väl fungerande avledningsanordning vid ett vattenkraftverk kan därför vara mycket komplext. Den generella principen är att ett låglutande fingaller framför turbinintaget avleder fisken till en fallränna som säkert för fisken förbi vattenkraftverket.

Ett bra fiskgaller är utformat så att fisk inte kan klämmas fast mot gallret eller simma genom det samt placerat i anslutning till en fiskväg som enkelt kan identifieras som en framkomlig vandringsväg. Dessutom ska flödes- och fallförluster minimeras och konstruktionen vara underhållsvänlig och robust.

Vi projekterar fiskgaller och avledning till stora som små kraftverk. Vi tillhandahåller dessutom specialanpassade galler för styrning av fisk till en fiskräknare exempelvis.

Hydrauliskt fingaller

Det hydrauliska fingallret erbjuder minimala fallförluster tack vare sin optimala hydrauliska utformning. Detta innebär att spaltvidden kan minskas utan att påverka fallförlusten negativt, något som gagnar både fisk och kraftverksägare. Tack vara en låg materialåtgång kan det dessutom göras lättare och billigare än traditionella galler.

Egenskaper

  • Minimal fallförlust
  • Låga kostnader
  • Fiskvänligt med mjuka kanter
  • Låg igensättningstakt
  • Lätt och stark konstruktion

Den unika utformningen medför en lägre igensättningstakt än traditionella galler. Gallrets avtagande spaltvidd och korta klämzon minimerar även risken för att skräp m.m kilas fast.

 

Tekniska specifikationer

 

* Längd, bredd och spalt kan specialanpassas. Längd över 3 m bör undvikas p.g.a ökade tillverkning- och hanteringskostnader. För täckning av större ytor tillämpas istället seriemontage.