Hydrauliska beräkningar

Hydrauliska beräkningar syftar till att ta reda på strömningsförhållanden i ett vattendrag eller en fiskväg. Strömningsförhållandena på en specifik plats beror på komplexa samband mellan fårans dimensioner och lutning samt dess bottensubstrat. Hydraulisk modellering gör det enkelt att studera flödesförhållanden över stora områden för flera scenarier. Detta erbjuder en unik överblick och en möjlighet att kunna förutse hur olika delar av ett vattendrag påverkas vid en specifik förändring.

I samband med restaurering av vattendrag eller anläggning av fiskvägar förekommer ofta ett behov av att utreda vilken påverkan åtgärden får på bland annat vattennivåer, strömförhållanden och översvämningsrisker. Ett effektivt sätt att besvara dessa frågor är att ställa upp en hydraulisk modell över den aktuella vattendragssträckan. 

För att uppnå goda resultat krävs bra indata. Egna inmätningar av topografi och batymetri kombineras i GIS med höjddata från Lantmäteriet. För inmätningar på land och grunda vattenområden använder vi oss bland annat av totalstation och fotogrammetri med hjälp av drönare. För inmätningar i vatten använder vi en radiostyrd båt utrustad med gps och ekolod. Simuleringarna görs i ett dedikerat program för hydraulisk modellering vilket ger möjlighet att visualisera resultatet på ett pedagogiskt sätt.