Projektering

Hur ska åtgärderna utföras i detalj?

Vid projekteringen klargörs detaljerna kring de åtgärder som ska utföras, projektet planeras och mängdas. Underlag tas fram för att ligga till grund för upphandling av entreprenör.

En projektering börjar i regel med en anläggningsbesiktning, detta för att skapa en bra bild av nuvarande förhållanden vid det aktuella objektet. I fält samlar vi in relevant data, bland annat i form av inmätningar och flygbilder. Detta kompletteras med uppgifter som vattenstånd, flöden, vattendomar och teknisk data om kraftverket i de fall ett sådant förekommer vid platsen.

På kontoret sker sedan den initiala bearbetningen av insamlad information. Exempelvis genom att upprätta 2D- eller 3D-modeller för en digital visualisering av objektet. Ett antal möjliga konceptuella lösningsförslag tas fram vars olika egenskaper och kostnader vägs mot varandra.

När ett koncept valts så påbörjas en detaljprojektering. Omfattningen av denna beror på projektets karaktär. Vi kan leverera kompletta förfrågningsunderlag till totalentreprenader såväl som utförandeentreprenader. Vi kan tillhandahålla bland annat detaljritningar, georefererade planritningar och 3D-modeller, specifikationer för styr- och kontrollsystem, tekniska beskrivningar, kontrollprogram med mera. Genom att låta oss projektera Er tilltänkta vattenvårdsåtgärd kan god funktion för denna säkerställas även om entreprenaden sedan beställs av en tredje part.