Nivå- och flödesmätning

Vi kan erbjuda nivå- och flödesmätning i vattendrag och i fiskvägar. Tekniken bygger på fristående direktuppkopplade grundenheter med ultraljudsgivare som mäter avståndet till vattenytan med en noggrannhet på +/- 1 mm. Genom att mäta upp en bestämmande sektion nedströms mätpunkten och ta fram en avbördningskurva går det sedan att räkna om nivån till ett vattenflöde. 

Den insamlade datan skickas upp till en central server där all insamlad data lagras och bearbetas. Till servern är ett webbgränssnitt kopplat där datan presenteras med hjälp av diagram och tabeller och möjlighet att exportera ut data till Excel för vidare analys. Det finns också möjligheter att skapa larm via SMS eller e-post som skickar ett larm när nivåer eller flöden når vissa intervall. 

Nivå- och flödesmätning är ett väldigt användbart verktyg för att t.ex. verifiera att fastställda minimitappningar och flöden i fiskvägar efterlevs och samtidigt få ut en statistik över hur flödet och nivån har sett ut över året. Vår produkt erbjuds som en funktionstjänst med en fast årsavgift till ett mycket fördelaktigt pris. Kontakta oss gärna om Ni har ytterligare frågor eller vill ha ett offertförslag. 

Förutom nivå- och flödesmätning har vi också möjlighet att samla in och mäta en mängd olika miljövariabler såsom t.ex. temperatur, pH, löst syre, konduktivitet, turbiditet och en rad olika lösta joner i vatten.