Fiskvägar

Fiskevårdsteknik är ledande i Sverige på design och projektering av fiskvägar förbi olika typer av vandringshinder. Vi arbetar med stora och små vandringshinder och erbjuder tjänster från förstudie till färdig fiskväg.

För att anlägga en effektiv och väl fungerande fiskväg för uppvandring strävar vi i första hand efter att en lösning med en fiskväg av naturnära typ så som omlöp eller inlöp. Om inte det är möjligt, på grund av exempelvis utrymmesbrist, kan tekniska fiskvägar, exempelvis slitsrännor, utgöra bra alternativ. En fiskvägs effektivitet är emellertid inte enbart beroende av den hydrauliska konstruktionen. En förutsättning för en god funktion är att fiskvägen placeras och utformas på ett sådant sätt att fisken under olika förekommande förhållanden kan lokalisera och uppfatta fiskvägen som en framkomlig vandringsväg.

Vi kan erbjuda tjänster under hela processen vid anläggandet av en fiskväg. Allt i från förstudie, finansiering, anmälnings- eller tillståndsärenden, framtagande av detaljritningar, grafiska illustrationer, teknisk beskrivning, MKB, förfrågningsunderlag samt byggkontroll. 

Är du intresserad av förutsättningarna vid ett specifikt vandringshinder? Hur ser processen ut från idé till färdig fiskväg? Tveka då inte att kontakta oss för att höra hur ett första steg mot fria vandringsvägar kan se ut. 

Omlöp

Inlöp

Slistsränna