Under 2020 har vi på Fiskevårdsteknik tagit fram en beståndsmodell för lax i Gullspångsälven på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro. Syftet är att kunna utvärdera effekten på laxbeståndet av olika möjliga miljöanpassningsåtgärder vid kraftverken i älven.

För att bevara och stärka populationen av den starkt utrotningshotade Gullspångslaxen bedriver Länsstyrelserna i Västra Götaland och Örebro län tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Fortum, Gullspångs kommun samt Gullspångsälvens vattenvårdsförbund projektet Gullspång River Action Plan (GRAP). En del av projektet är att identifiera de mest effektiva åtgärderna för att gynna populationen av Gullspångslax.

Beståndsmodellen är en digital representation av vattensystemet inklusive de viktigaste ingående faktorerna som påverkar laxbeståndet. I modellen simuleras hela laxens livscykel med uppväxt och smoltifiering i älven, utvandring av smolt till Vänern, tillväxt i sjön, uppvandring i älven för lek och återvandring av utlekt fisk. Laxen påverkas under cykeln av bland annat tillgången till lämpliga habitat, vandringshinder, habitatkvalitet, migrationsmortalitet i älven och överlevnad i Vänern.

Simulerad smoltutvandring för ett antal olika studerade scenarier.

Styrkan med en beståndsmodell är att man kan simulera flera olika kombinationer av åtgärder på olika platser i älven och utvärdera vilka som har störst effekt på det vandrande beståndet. I en kommande rapport presenteras resultatet från arbetet och i det fortsatta arbetet ska de framtagna åtgärdsförslagen utvärderas med avseende på kostnad och påverkan på kraftverken i älven för att kunna bedöma förslagens kostnadseffektivitet.