Anläggandet av en ny fiskväg vid Mälarenergis kraftverk vid Kallstena kraftverk i Hedströmmen är i full gång. Fiskvägen är av typen slitsränna och har en så pass låg lutning att alla fiskar utan problem kan simma upp för fiskvägen. Viktiga målarter för fiskvägen är bl.a. den rödlistade aspen, flodnejonöga och uppvandrande glasål.

Fiskevårdsteknik AB har utfört förprojekteringen samt tagit fram byggritningar.