Linköpings kommun och Tekniska Verken har de senaste åren drivit ett ambitiöst projekt att för att återskapa vandringsvägar och strömhabitat i Stångån, huvudsakligen för att gynna den rödlistade aspen. 2019 stod det nya omlöpet klart vid Nykvarns kraftverk vilket möjliggör för fisk att passera kraftverket. En bit uppströms Nykvarn ligger Tannefors kraftverk. Där har en ”lekränna” anlagts i en delvis igenväxt kvarnränna från det som tidigare var Linköpings Vallskvarn. Fiskevårdsteknik har varit med som konsult i projektet från början till slut och levererat förstudier, tekniska beskrivningar, tillståndsansökan och beställarstöd vid projektering och entreprenad.

Projektet innebär att en ca 100 m lång strömsträcka har återskapats. Lekrännan lämpar sig väl för asplek men skapar även viktiga strömhabitat för andra strömlevande fiskarter och fauna.

Under våren har totalt 5 st stora aspar passerat omlöpet och fiskräknaren vid Nykvarn på sin väg upp mot lekrännan vid Tannefors. Nu väntar vi med spänning på rapporter om lekande asp vid Tannefors och håller tummarna för att asppopulationen växer sig ännu starkare de kommande åren.

Lekrännan vid Tannefors före och efter åtgärd.

Läs mer:

Linköpings kommun
Nykvarn på fiskdata.se