I Linköping rinner Stångån genom det populära parkområdet Nykvarn endast ett litet stycke från centralstationen. Här ligger även Nykvarns kraftstation som utgör det första vandringshindret i Stångån uppströms Roxen.

År 2011 påbörjades ett ambitiöst projekt av Linköpings kommun och Tekniska Verken för att återskapa möjligheten för fisk att vandra upp i Stångån genom centrala Linköping, huvudsakligen för att gynna den rödlistade aspen. Fiskevårdsteknik har varit med som konsult i projektet från början till slut och levererat förstudier, tekniska beskrivningar, tillståndsansökan, beställarstöd och kontrollutrustning.

Fiskvägen är byggd som ett omlöp på Nykvarnsholmen och blir en integrerad del av parkmiljön. Ett omlöp är en naturlik fiskväg som kan liknas vid en konstgjord bäck som rinner i parkmiljön vid sidan om ån. Omlöpet har utformats så att det är passerbart för alla förekommande arter i Stångån.

Fiskvägen har integrerats i Nykvarns parkmiljö och bidrar till att öka områdets rekreationsvärden.

I det här fallet används omlöpet som vandringsväg både för uppströms och nedströms vandrande fiskar. För att skydda nedströmsvandrande fiskar från att hamna i kraftstationens turbin har ett låglutande fingaller anlagts i intagskanalen i anslutning till omlöpets inlopp. Den låga lutningen och den täta spaltvidden innebär att fisk kan passera kraftstationen utan risk att skadas.

Fiskvägens utlopp just nedströms Nykvarns kraftstation. Vy i Stångåns nedströms riktning.

I fiskvägens övre del har vi även installerat en elektronisk fiskräknare och en nivåmätare för kontinuerlig uppföljning av fiskvandring och flöde. Till nivåmätaren har vi tagit fram ett gränssnitt som visualiserar flöde och nivå samt möjliggör export av historiska mätvärden till en rad olika format. Mjukvaran erbjuder också kunden möjlighet att få larm via e-post eller sms när vissa nivåer eller flöden nås, överstigs eller understigs.

En elektronisk fiskräknare har installerats i fiskvägens övre del.

Den 5:e april registrerades också den första aspen i fiskvägen, se klippet nedan:

Nu ser vi med tillförsikt fram emot våren och fri fiskvandring genom en grönskande parkmiljö!

Läs mer:

Linköpings kommun
Sveriges Radio
Nykvarn på fiskdata.se