Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Halland att ta fram en åtgärdsplan för Smedjeån inom Smedjeåns naturreservat. Länsstyrelsen i Halland är deltagande partner i Skogsstyrelsens EU-projekt GRIP on LIFE där mycket fokus ligger på hållbart skogsbruk kopplat till de värden som finns i rinnande vatten. Inom projektet planerar man att göra vissa åtgärder inom Smedjeåns naturreservat. 

Smedjeån mynnar nedströms Laholms kraftverk och innehar de enda kvarvarande lek- och uppväxtmiljöerna för lax och havsöring i Lagans avrinningsområde. Ån är dock på långa sträckor starkt påverkad av mänskliga ingrepp så som rensning, rätning och övergödning.  Vattnet är försurningsdrabbat och kalkas uppströms Store sjö, Grötsjön och Oxhultasjön. Längs med ån finns även ett flertal vandringshinder. 

Smedjeåns naturreservat ligger ca 28 km uppströms åns mynning i Lagan. Naturreservatet innefattar ca 2 km av åns sträckning strax nedströms Oxhultasjön. Här har ån en stor variation och strömhabitat varvas med mer lugnflytande partier. Stundtals förekommer fantastiska kvillmiljöer med otaliga fåror som rinner genom den täta skogen.  Strömhabitat av denna kvalitet är ovanligt i södra Sverige. 

Smedjeån fördelar sig bitvis i ett nätverk av kvillar.
Smedjeån har rikliga mängder död ved inom naturreservatet.

Trots fina strömmiljöer förekommer mänsklig påverkan. Rensning har förekommit på ett flertal platser och rester finns även från en äldre damm. Vissa rensningar är väldigt problematiska då de bidrar till att minska andelen av flödet som rinner genom de värdefulla kvillmiljöerna.   

Ån är på vissa partier kanalliknande och kraftigt rensad på sten och block.

Fiskevårdstekniks uppgift är att ta fram konkreta åtgärdsförslag till att restaurera Smedjeån inom naturreservatet där man samtidigt tar hänsyn till befintlig skötselplan samt eventuella kulturhistoriska värden. Åtgärderna kommer gynna den biologiska mångfalden samt på sikt stärka den naturliga reproduktionen av lax och havsöring från Lagan.