Lyckebyån som rinner genom sydöstra Blekinge är ett av områdets större vattendrag. Här finns skyddsvärda arter som lake, vimma, flodnejonöga och ål. Lyckebyån har även mycket bra potential som ett starkt reproduktionsvatten för lax och havsöring med fina strömhabitat och god vattenkvalitet. Bara ca 1,2 km uppströms mynningen ligger Lyckebydammen, en damm med anor från tidigt 1700-tal. Fiskevårdsteknik AB har varit med och tagit fram ansökningshandlingar för ett förnyat tillstånd för anläggningen och i samband med detta har en ny fiskväg och nya nedströmslösningar tagits fram.

Den befintliga fiskvägen vid Lyckebydammen utgörs av en bassängtrappa av trä med underströmsöppningar. Tanken är att uppströmssimmande fisk går in i fiskvägen och passerar bassängerna etappvis. Detta ställer dock stora krav på fisken då rännan har en hög lutning vilket skapar höga vattenhastigheter. Bassängerna i rännan som fisken är tänkta att vila i är också korta vilket skapar mycket turbulens. Rännans mynning är dessutom förlagd relativt långt nerströms från överfallet, som utgör vandringshindret, och har ett relativt lågt flöde i förhållande till detta. vilket gör den svårhittad för fisken.

Bassängtrappan vid Lyckebydammen

Vid anläggning av fiskvägar pratar man ofta om passageeffektivitet, d.v.s. möjligheten för fisk att passera hindret med hjälp av den anlagda fiskvägen. Fiskvägseffektivitet kan formuleras som produkten av två faktorer: passageeffektivitet och anlockningseffektivitet.

Fiskvägseffektivitet = Passageeffektivitet * Anlockningseffektivitet

Passageeffektivitet beskriver förmågan för en fisk att passera fiskvägen och kommer i grunden ner till om fisken klarar av att simma mot den vattenhastighet och turbulens som uppstår i fiskväg. Om vattenhastigheten överstiger fiskens maximala simhastiget finns det inte ens en teoretisk chans för fisken att passera.

Anlockningseffektiviteten beskriver fiskens möjlighet att hitta till fiskvägen och huruvida den bedömer fiskvägen som ett medel att passera uppströms. Om inte båda faktorerna uppfylls någorlunda kommer fiskvägen att ha en överlag dålig fiskvägseffektivitet.

Vid Lyckebydammen har det funnits ett flertal faktorer att ta hänsyn till vid utformningen av en ny fiskväg, bl.a. gjorde det begränsade utrymmet en naturliknande fiskväg, som man ofta strävar efter, till ett svårt alternativ. Lösningen blev istället en slitsränna, vilket kommer att skapa passerbarhet för alla förekommande fiskarter. En slitsränna består av en serie bassänger, sammankopplade av en eller två vertikala öppningar (s.k. slitsar) i skiljeväggarna. Fiskar kan stegvis simma uppför rännan och vila i bassängerna mellan slitsarna. Genom att rännan anläggs ”parallellt med sig själv” skapas en platseffektiv lösning som tar ut fallhöjden på en betydligt längre sträcka än tidigare. Detta tillåter lägre vattenhastigheter och mindre turbulens så att även svagsimmande arter kan passera.

Ritning på ny fiskväg utformad av Fiskevårdsteknik AB

Genom att placera slitsrännans mynning i anslutning till vandringshindret samt genom anläggning av en djupare fåra i ån som leder fram till slitsrännan hjälper man fisken att hitta den effektivt. På dessa sätt förbättrar man både anlockningseffektiviteten och passageeffektiviteten för att skapa en välfungerande fiskväg.

Det kommer även att anläggas ett nytt fiskgaller i form av ett snedställt betagaller med integrerad flyktränna för att hjälpa nedströmsvandande fisk som rör sig mot turbinerna. Den nya fiskvägen kommer att förses med fiskräknare och flyktvägen kommer att förses med fångstanordning, med hjälp av dessa kan deras funktion säkerställas och fiskbestånden i ån kan studeras.

Uppdateringar om det fortsatta arbete kommer att följa inom kort allt eftersom anläggningen tar sin form!