Klimatanpassning av Norbergsån

I Västmanland finns ett stort antal dammar i Mälarmynnande vattendrag. Ett flertal av dessa ingår ej i den Nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). För att öka åtgärdstakten i vattenvårdsarbetet även utanför NAP så har Sportfiskarna beviljats LOVA-bidrag från länsstyrelsen i Västmanland för att driva projektet ”Fritt fram i Mälarmynnande vattendrag 2.0”. Syftet med projektet är att förbättra konnektiviteten i utvalda vattendrag i regionen och därmed stärka den biologiska mångfalden.

Fiskevårdsteknik har inom detta projekt fått i uppdrag av Sportfiskarna att ta fram ritningsunderlag för tre planerade dammrivningar i Norbergsån i centrala Norberg. Norberg har vid ett flertal tillfällen blivit utsatt för översvämningar. Dammutrivningarna är ett led i Norbergs kommuns klimatanpassning av Norbergsån och kommer resultera i en minskad risk för framtida översvämningar samtidigt som behovet av ständigt underhåll försvinner. Dammutrivningarna kommer även återskapa tidigare indämda strömsträckor och skapa fria vandringsvägar.

Inom uppdraget ingår även att utreda placering och utformning av en framtida naturlig tröskel i sjön Noren. För att göra detta krävs balnd annat information om Norbergsåns bottenprofil i anslutning till dammarna. Tidigare i våras utfördes därför en inmätning av dammarna och Norbergsån. För att få en utförlig bild av bottenprofilen insamlades data både med en RTK-GPS samt genom ekolodning av de indämda områdena.

För att simulera framtida vattennivåer i sjön Noren kommer en hydraulisk modell skapas. Resultatet kommer sedan utgöra underlag för de planerade åtgärderna i Norberg.