Det långtgående projektet med att få till en väl fungerande fiskväg vid Rinnebäck i Kävlingeån närmar sig nu sitt slut. Under sommaren har anläggningsarbetet med Rinnebäcks nya fiskväg fortlöpt och fiskvägen står nu huvudsakligen klar, redo att invigas av höstens stigande havsöringar. Kanske kan fiskvägen vara en nyckel i att få tillbaka laxen i större antal till Kävlingeån?

Den tidigare fiskvägen var utformad som ett urtagning i dammvallen vilket resulterade i en brant fiskväg som främst tillät passage av starksimmande fiskarter. Den nya fiskvägen är i stället konstruerad som ett omlöp genom den gamla stamprännan vid dammens södra ände. På detta sätt kan höjdskillnaden tas ut på en sträcka om 50 meter i stället för bara ett fåtal meter, vilket givetvis resulterar i lugnare flödesförhållanden och bättre passagemöjlighet för alla förekommande fiskarter. Den gamla fiskvägen har blockerats med sten för att styra flöde mot den nya fiskvägen.

Den tidigare fiskvägen vid Rinnebäck tillät enbart starksimmande arter att passera vid gynnsamma flödesförhållanden
Den nya fiskvägen har en genomsnittlig lutning runt 2% och en varierande form med block och sten som skapar strömlä. Alla förekommande arter kan nu passera dammen.

Förutom anläggandet av själva fiskvägen har även biotopvård genomförts i åfåran nedströms den nya fiskvägen.  Utplacering av block, sten och lekgrus skapar en mer varierande strömbiotop där smolt kan växa upp och där både lax och havsöring kan leka när de återvänder. Den historiska dammvallen har rensats från träd och sly för att öka dess synlighet och påminna om dess utseende då kvarn drevs vid Rinnebäck.

För att tillgängliggöra den vackra biotop som anlagts nedströms fiskvägen har stigen längs med åns södra sida rustats upp, branta partier har försetts med räcken och en fikaplats med informationsskylt som berättar om både fiskvägen och platsens historia ska anläggas vid fiskvägens utlopp. Har man tur med vädret kan detta vara en utmärkt plats för att titta på lekande havsöringar en fin höstdag.

Åfåran har breddats samt sten och lekgrus har tillförts. Den nya åfåran på bilderna till vänster kan jämföras med den gamla åfåran på bilderna till höger
Den nya stigen ökar tillgängligheten till fika- och informationsplatsen.

Arbetet har skett i enlighet med Vattendom som erhölls i Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, den 2021-09-27 i mål M 6195–20. Tillstånd för ingrepp i fornlämning enligt Kulturmiljölagen har erhållits från Länsstyrelsen i Skåne.

Åtgärderna har möjliggjorts genom bidrag från Naturskyddsföreningens Bra Miljövalsfond tack vare försäljning av el märkt Bra Miljöval. Finansiering kom även från Kävlingeåns vattenråd och Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområdesförening.