I sydöstra utkanten av Kävlinge vid Rinnebäck finns en äldre dammbyggnad som sträcker sig tvärs över Kävlingeån och utgör ett partiellt vandringshinder för fisk och fauna. I Kävlingeån förekommer en rik fiskfauna med flera skyddsvärda arter såsom grönling, sandkrypare, lake, ål och öring samt flera arter av stormusslor b.la. tjockskalig målarmussla. Dammen är idag försedd med en fiskväg, dock med en brant lutning och otillfredsställande funktion.

Under sommaren och hösten 2022 kommer en ny fiskväg/faunapassage anläggas vid dammen. Den nya fiskvägen/faunapassagen kommer bestå av en ca 50 m lång naturlik åfåra i den gamla stamprännan (figur 1). I samband med arbetena kommer det även utföras biotopvårdande åtgärder i åfåran nedan dammen. Träd kommer att tas ned på dammvallen för att minska risk för framtida skador på dammen.  Den befintliga stigen som sträcker sig längs med åns södra strand kommer också att förbättras.

Åtgärderna möjliggörs genom bidrag från Naturskyddsföreningens Bra Miljövalsfond tack vare försäljning av el märkt Bra Miljöval. Finansiering kommer även från Kävlingeåns vattenråd och Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområdesförening.

Figur 1. Översikt över de åtgärder som planeras vid Rinnebäcks dämme.

Arbetet sker i enlighet med Vattendom som erhölls i Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, den 2021-09-27 i mål M 6195–20. Tillstånd för ingrepp i fornlämning enligt Kulturmiljölagen har erhållits från Länsstyrelsen i Skåne.

Under byggtiden kommer det förekomma tillfällig byggtrafik på vägarna som leder till byggområdet. Från norra sidan av ån (Fabriksgatan) kommer sporadisk byggtrafik att förekomma redan under maj månad då arbete med rensning av träd på dammvallen påbörjas. Under perioden 2022-06-01 – 2022-10-15 kommer byggtrafiken främst framledas via infarten från södra sidan.

Byggherre: Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområdesförening

Entreprenör: Fiskevårdsteknik AB och Naturentreprenad Syd AB

För frågor eller synpunkter vänligen kontakta Viktor Hebrand

Viktor.hebrand@fvt.se

Tel: 0707-915680