Fiskevårdsteknik, som ombud för Birgitta Arkdal, inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för åtgärder vid Alafors kvarn i Kungsbackaån.

Syftet med projektet är att förbättra möjligheten till fiskvandring inom Kungsbackaån vid Alafors kvarn, och samtidigt bidra till minskad risk för översvämningar. Hänsyn kommer att tas till kulturmiljövärdena på platsen.

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

För mer information om projektet finns samrådsunderlaget att ladda ned här.

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post innan 2023-08-31 till Fiskevårdsteknik AB, Erik Bergman. Erik.bergman@fiskevardsteknik.se. Märk mailet med ”Alafors”

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet:

Erik Bergman

Tel: 073 050 94 89

Mail: erik.bergman@fiskevardsteknik.se

 

Med vänlig hälsning,

Fiskevårdsteknik AB