Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den första prövningsgruppen i den nationella planen för omprövning av vattenkraft är inskickad sedan februari och där väntar huvudförhandlingar inom en snar framtid. Parallellt med denna process så fortskrider arbetet med att ta fram ansökningar för kraftverk i kommande prövningsgrupper.

Stångån i Västernorrland är det största biflödet till Ljungan nedströms kraftverket i Viforsen. Ån rinner genom flertalet sjöar innan den mynnar i Ljungan vid Njurundabommen. Torrsjö kraft äger och driver två kraftverk med tillhörande regleringsdamm i ån ca 10 km uppströms dess mynning. Kraftverken upprustades och moderniserades så sent som 2006 med bland annat nya turbiner och villkor för mintappning i naturfårorna. Verksamhetsutövaren ska lämna in sin ansökan om omprövning enligt den Nationella planen senast den 1 februari 2023. Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag att ta fram underlag inför den stundande omprövningen.

Torrsjö kraftverk

I slutet av maj var Viktor och Gustaf på platsbesök där en inmätning av de befintliga anläggningarna utfördes. All relevant data samlades in för att kunna ge välavvägda förslag på miljöförbättringar. Arbetet fortskrider sedan med framtagande av de ansökningshandlingar som krävs inför domstolsprövningen. Detta inkluderar bland annat tekniska beskrivningar och miljöbedömningar.