Fiskevårdsteknik har på uppdrag av Dalslands Miljö- och Energikontor utrett en återställning av ett nedlagt kraftverk vid Kårud i Teåkersälven, Göta älvs avrinningsområde. 

Syftet med projektet är att uppnå god ekologisk status i Teåkersälven som är ett viktigt vattensystem för bland annat flodpärlmussla och öring. Kraftverket vid Kårud är sedan länge nedlagt och dämmet är delvis raserat.  Dammresterna utgör dock ett vandringshinder för fisk och fauna med nästa en meters fallhöjd och blockerande betongrester i åfåran.

Fiskevårdsteknik utförde en inmätning vid platsen i juli 2019. Rapporten redogör för hur en återställning ska utföras och utreder påverkan på biotoper och kulturmiljö. Rapporten fungerar som underlag vid tillståndsansökan och till upphandling av entreprenad.