Idag saknas en fungerande fiskväg vid Stockholm ström. Därmed hindras fiskar från att röra sig fritt mellan Östersjön och Sveriges tredje största sjö: Mälaren. Sjön har höga naturvärden, ett artrikt fisksamhälle med flera rödlistade arter och en potentiall att producera väldigt mycket ål, nästan 100.000 per år. Det gör att fria vandringsvägar mellan Östersjön och Mälaren till en mycket prioriterad fiske- och naturvårdsåtgärd.

Därför presenterade vi i mitten av september förslag på tre alternativa fiskvägar vid Stockholm ström. Föreslagna fiskvägar har utformats i linje med gällande domsgränser. Målsättningen har varit att säkerställa fria passage för upp- och nedvandring av alla naturligt förekommande arter och storleksklasser. Dessutom har även hänsyn tagits till övriga intressen, estetiska värden och behovet att minimera underhåll- och driftskostnader.

De tre alternativa förslagen är en slitsränna, ett enkelt inlöp och ett dubbelt inlöp.

Slitsrännan är ett exempel på en teknisk fiskväg som säkerställer en förbättrad passageeffektiviet för upp- och nedvandrande fisk. Till nackdelarna hör främst att fisk-   vägen saknar tilläggsvärden.

Pm140815 alt 2

Det enkla inlöpet skapar en naturliknande fiskväg mitt inne i centrala Stockholm. Jämfört med den tekniska fiskvägen skapas en en betydligt bättre passageeffektivitet för både upp- och nedvandrande fisk.

Pm140815

Det dubbla inlöpet skapar en naturlig fiskväg med högsta effektivitet och flera till-      äggsvärden som en ny naturmiljö mitt inne i centrala Stockholm. Fiskvägens konstruktion skapar en självreglerande dammbyggnad som är underhållsfri. Dessutom skapas goda förutsättningar för både turism och rekreation.