DCIM100MEDIA
Marieberg kraftverk i Mörrumsån.

Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag att ta fram två olika förslag på en förbättrad faunapassage vid Marieberg kraftverk i Mörrumsån. Den 10:e september gjorde vi ett fältbesök. Under besöket mättes området kring kraftverket och närområdet översiktligt.  I syfte att kartlägga nuvarande och ursprungliga vattenbiotoper inventerades även det indämda området. För att uppskatta miljöpåverkan vid en eventuell utrivning provtogs bottensediment och beståndet av stormusslor inventerades.

DCIM100MEDIA
Under besöket genomfördes en översiktlig inom det indämda området i syfte att kartlägga nuvarande och ursprungliga vattenbiotoper.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
För att uppskatta miljöpåverkan genomfördes en översiktlig inventering av Stormusslor inom vattenområdet som Marieberg kraftverk dämmer in.