Torshagsån rinner återigen i dagsljus förbi Kvarntorp. År 2017 gav Norrköpings kommun Fiskevårdsteknik i uppdrag att ta fram ett förslag till återställning av Torshagsån vid Kvarntorp och i början av september i år kunde vattnet äntligen släppas på i den återskapade naturliga åfåran istället för att ledas under marken förbi platsen.

Torshagsån mynnar i nordvästra änden av Bråviken strax norr om Norrköping. Ån utgör ett av länets mest värdefulla vatten med avseende på reproduktion av havsöring och förekomst av den rödlistade arten flodnejonöga. Vid Kvarntorp har ån tidigare varit uppdämd för utnyttjande av vattenkraft och resterna av dammbyggnaden står fortfarande kvar trots att det var länge sedan någon verksamhet pågick på platsen. Fram tills nyligen rann ån i en överbyggd kanal under en gjuten betongplatta vilket tillsammans med dammresterna bland annat inneburit en onaturlig negativ påverkan på vattenmiljön och försvårat passagen för vandrande fisk.

Fiskevårdsteknik har, utöver att ta fram åtgärdsförslaget, även arbetat med att inhämta nödvändiga tillstånd samt hjälpt entreprenören Spectra Mark med detaljutformningen av åfåran. Eftersom marken i området var förorenad inleddes arbetet med att leda om vattnet förbi platsen och därefter gräva bort alla förorenade massor för att därefter bygga upp åfåran med rena massor. Under den första veckan i september var vår kollega Erik Bergman på plats för att överse den slutliga utformningen av åfåran inklusive anläggning av lekområden för havsöring inför påsläpp av vatten.

Veckorna efter att vi var på plats för att överse utformningen av åfåran fortsatte entreprenören med arbetet som syftar till att göra området mer tilltalande och tillgängligt för allmänheten. Detta innefattar bland annat att en gångstig med broar över ån anlagts. Slänterna har täckts med jord där gräs såtts in, och detta kommer man att göra även på betongplattan vid sidan av ån.

Det ska bli spännande att följa områdets utveckling, samt förstås att se de första havsöringarna hitta upp till de nyanlagda lekområdena.