Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag av Mörrums Kronolaxfiske att ansöka om tillstånd för biotopvårdsåtgärder i stora delar Mörrumsån. Åtgärderna syftar till att återställa ån till fördel för bl.a. lax och havsöring genom biotopvårdande åtgärder.

Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag och är ett välkänt vatten för fiske av stor lax och havsöring. Mörrumsån har sedan länge utnyttjats av människan i olika syften och idag används vattendraget till kraftutvinning, naturturism och rekreationsfiske.

Även om många tidigare aktiviteter har avstannat sedan länge så påverkas livet i ån fortfarande av dess lämningar. För att få en bild av omfattningen av den mänskliga fysiska påverkan har ån karterats och nu ska biotopvårdande åtgärder utföras.

Då planerade åtgärder omfattar en så pass stor del av ån är det inte möjligt att genomföra som en anmälan om vattenverksamhet. För att påbörja arbetet ska därför en tillståndsansökan upprättas. Fiskevårdsteknik genomför projektet i ett nära samarbete med Mörrums Kronolaxfiske och ansvarar för att en komplett ansökan ska skickas till Mark- och miljödomstolen.