Gransholms bruks fastigheter AB, med hjälp av Fiskevårdsteknik AB, inbjuder berörda markägare, föreningar, myndigheter och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för utjämning av dämningsgränsen vid Gransholms kraftverk i Mörrumsån.

Samråd med särskilt berörda, föreningar, myndigheter och allmänhet är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

Syftet med projekten är att, i samband med omprövning av moderna miljövillkor för verket, utjämna den i dagsläget gällande varierande dämningsgränserna. Ni som vill läsa mer kan ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Gransholm

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post senast 2024-05-24 till Fiskevårdsteknik AB, Viktor Hebrand, viktor.hebrand@fvt.se, och märk med ”Gransholm”.

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet eller tekniska frågor rörande åtgärderna, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Viktor Hebrand

Tel: 070 791 56 80

Mail: viktor.hebrand@fvt.se


Med Vänlig Hälsning,

Fiskevårdsteknik AB