I oktober hade våra kollegor Viktor och Erik ett par härliga (men väldigt regninga) höstdagar på sjöarna Vekmangeln och Näknen i Pjältåns vattensystem i Norrköpings kommun.

Bakgrunden är att Norrköpings kommun utreder möjligheten åtgärda befintliga regleringsdammar vid sjöarnas utlopp och vi har fått uppdraget att ta fram förslag till åtgärder samt utreda dess miljökonsekvenser. Motivet till åtgärderna är bland annat att återskapa fria fiskvandringsvägar för att kunna uppfylla de berörda vattenförekomsternas miljökvalitetsnorm, samt att minska löpande drift- och skötselbehov som anläggningarna innebär.

En av de stora frågorna är hur åtgärderna kommer att påverka framtida vattenståndsvariation i sjöarna samt vilken konsekvens det får på naturen och anläggningar runtom sjöarna. För att utreda detta har vi upprättat beräkningsmodeller för att simulera framtida vattenståndsvariationer beroende på åtgärd. För att ta reda på vad ett förändrat vattenstånd innebär i praktiken åkte vi runt med båt i sjöarna och mätte samt dokumenterade vattendjup i grunda delar av sjöarna samt låglänta landområden och närliggande hus och bryggor.

Åtgärderna utformas med hänsyn till naturen och de anläggningar som finns runt sjöarna, för att undvika icke önskvärd påverkan av dessa.