Ca 15 minuter från Eksjö, i nordvästlig riktning, finner vi Knappevad. Här har det sedan 1400-talet funnits både kvarn- och sågverksamhet vilket ligger till grund för den dammanläggning som idag finns på platsen. Befintlig anläggning är dock i dåligt skick. 

Dammen går tvärs över Svartån och uppströms dämmet finns en myrmark vid namn Svartåmaden som hyser stora naturvärden. Svartåmaden är en värdefull våtmark och ingår i den nationella myrskyddsplanen. Området har högt värderade soligena kärr, svagt välvda mossar och en intermediär flora. Sannolikt är dammen en förutsättning för myrens bevarande samtidigt som den utgör ett definitivt vandringshinder för fisk och fauna. 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län ska vi på Fiskevårdsteknik ta fram en förstudie för miljöanpassning av dammen vid Knappevad och för en tid sedan besökte vår kollega Andreas lokalen. Då utfördes en inmätning av den befintliga anläggningen med syfte att skapa sig en uppfattning om nuvarande förhållanden. Inmätningen kommer att utgöra underlag i förstudien där målet är att presentera förslag på hur den befintliga dammkonstruktionen kan miljöanpassas. 

Vattenspegel omgiven av myrmark i Svartåmadens nedre delar
Dammanläggningens primära utskov
Rester av den gamla kvarnen syns fortfarande på platsen