Vänneån ligger inom Lagans avrinningsområde och har sitt källområde i Vännesjön. Vänneån mynnar ut Lagan strax norr om byn Knäred. Vattenverksamhet har förekommit i form av en kvarn redan före år 1856. Mellan 2012 och 2018 pågick juridiska processer gällande kraftverkets framtid. Processen slutade i att kraftverket fick tillstånd att bedriva sin vattenverksamhet om fiskväg etablerades vid dammen. Dock inträffade en brand strax efter domslutet och kraftverket totalförstördes.

Idag har kraftverk och damm ny ägare och Fiskevårdsteknik AB har blivit ombedda att ta fram förslag på lämpliga åtgärder gällande fiskpassage förbi den befintliga dammen.

I början av april utförde Viktor och Jonas ett platsbesök i syfte att tala med ägaren samt utföra inmätning av området. Inmätning av lokal är ett av det första stegen när det gäller att ta reda på förutsättningarna samt att ge rekommendationer. Ett av förslagen som lagts fram är en partiell utrivning av den gamla överfallsdammen i syfte att återskapa fria vandringsvägar och en ökad konnektivitet för den aktuella sträckan av Vänneån.