Arbete med anläggningen av den nya fiskvägen vid Lyckeby är nu sedan ett tag tillbaka i full gång. Utrivning av den gamla fiskvägen av trä och schaktning för den nya slitsrännan av betong är nu klart. Torrläggning, formning och armering av de nedersta stigrännorna pågår. Detta arbete är krävande då de lägre delarna skall grundläggas en bra bit under åns vattenyta. Den kreativa entreprenören har löst detta genom att låta nedersta stigrännans yttre form samtidigt utgöra spontvägg för torrläggningen. Väggen har stabiliserats och förankrats med stenfyllda byggsäckar i ån. Under förutsättning att vi kan få behålla det gynnsamt låga sensommarflödet i Lyckebyån skall detta kritiska moment vara avklarat innan månadsskiftet.