Fiskevårdsteknik, via Derome Timber AB, inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för Okome kvarn i Stockån.

Syftet med projektet är att återskapa fria vandringsvägar för att uppnå gällande miljökvalitetsnormer. Ni som vill läsa mera kan ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Okome kvarn

Samråd med särskilt berörda, myndigheter och allmänheten är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post senast 2023-11-24 till Fiskevårdsteknik AB, Andreas Trobäck, andreas.troback@fvt.se, och märk med ”Okome kvarn”.

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet eller tekniska frågor rörande åtgärderna, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Andreas Trobäck

Tel: 0736-148980

Mail: andreas.troback@fvt.se

Hjärtligt välkomna!