Mörrums Kronolaxfiske, med hjälp av Fiskevårdsteknik AB, inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan i Mark- och Miljödomstolen för biotopvårdsåtgärder i Mörrumsån.

Syfte med ansökan
Människans nyttjande av Mörrumsån genom historien, för exempelvis kraftutvinning och som flottningsled, har förändrat vattendraget och inneburit en negativ påverkan på växt- och djurliv i och kring vattnet längs ån. Sedan 2015 bedriver Mörrums Kronolaxfiske därför ett återställningsarbete längs med ån, för att återskapa de livsmiljöer som förstörts på grund av mänsklig påverkan.

Återställningsarbete har tidigare genomförts genom anmälan av vattenverksamhet inom vilket ytan man får jobba med är väldigt begränsad (max 500 m2). Det innebär att det blir mycket administrativt arbete för att återställa en relativt liten del av vattendraget. Därför har Mörrums Kronolaxfiske, i samråd med Länsstyrelsen Blekinge, bestämt sig för att göra en större tillståndsprövning enligt 11 kapitlet i Miljöbalken. Tillståndsansökan omfattar en stor del av åns sträckning inom Blekinge län. Under det kommande återställningsarbetet kommer målet vara att återställa ån till så nära sitt naturliga ursprung som möjligt, bl.a. genom att återföra block och stenmaterial som en gång rensats undan. Hänsyn kommer att tas till de kulturmiljövärden som lämningar från bl.a. kvarnar och flottleder kan utgöra.

Områden som avses biotopvårdas har märkts ut på kartor i slutet av denna inbjudan. Markeringar är ungefärliga och mer detaljerade underlag kommer presenteras på samrådsmötet. Objekt som avses åtgärdas har inventerats av Mörrums Kronolaxfiske och presenteras på deras hemsida:

https://www.sveaskog.se/morrum/fiskevard–forskning/biologisk-aterstallning/kartering-av-fysisk-paverkan/

Samrådsmöte
Samråd med särskilt berörda är ett led i tillståndsprocessen och detta samråd avses genomföras som ett avgränsningssamråd. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. På samrådet kommer vi att informera om den planerade verksamheten, ta emot synpunkter och svara på frågor. Inbjudan går ut till dig som är fastighetsägare för angränsande fastigheter till Mörrumsån längs den berörda sträckan samt till berörda föreningar och myndigheter. Samrådet är även öppet för allmänheten.

Den planerade verksamheten ska utföras inom Natura 2000-området ”Mörrumsån” (SE0410128). Planerade åtgärder bedöms ha positiv påverkan på Natura 2000-området och således bör inte en ansökan enl. Natura 2000 vara nödvändig. Detta samråd avser dock att gälla för både tillståndsprocessen samt för en ansökan om tillstånd enligt Natura 2000 (om det skulle anses vara nödvändigt).

När: Onsdagen den 7 augusti kl 18.00 – 19.30
Var: Mörrum – Laxens hus (om deltagarantalet blir stort kan lokal komma att ändras, detta meddelas isåfall via mail till de som anmält sig).
Anmälan: anmälan görs senast den 15 juli via e-post till andreas.troback@fvt.se ange:
1. Namn
2. Fastighet/organisation som ni representerar
Hur: Mötet kommer hållas fysiskt och ett detaljerat samrådsunderlag kommer att presenteras.

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post innan 2024-08-21 till Fiskevårdsteknik AB, Andreas Trobäck, andreas.troback@fvt.se, och märk med ”Mörrumsån”.

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet eller tekniska frågor rörande åtgärderna, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Andreas Trobäck

Tel: 0736 – 14 89 80

Mail: andreas.troback@fvt.se

Hjärtligt välkomna önskar,

Mörrums Kronolaxfiske & Fiskevårdsteknik AB

.

Berörda arbetsområden

Käringahejans naturreservat

Lila markering visar område som avses biotopvårdas inom Käringahejans naturreservat samt berörda fastigheter.

Mörrumsåns dalgångs naturreservat

Lila markering visar område som avses biotopvårdas inom Mörrumsåns dalgångs naturreservat samt berörda fastigheter.

Mörrumsåns nedre dalgångs naturreservat

Lila markering visar område som avses biotopvårdas inom Mörrumsåns nedre dalgångs naturreservat samt berörda fastigheter.