Fiskevårdsteknik, via Christian & Sofie Nelson, inbjuder berörda markägare, föreningar, myndigheter och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för ett andrahandsyrkande avseende utrivning av Röamölla Nedre i Rössjöholmsån.

Samråd med särskilt berörda, föreningar, myndigheter och allmänhet är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

Syftet med projektet är att genomföra en fullständig utrivning och återskapa platsens referensförhållande avseende konnektivitet.

För mer information om projektet kan ett samrådsunderlag laddas ned på följande länk: Samrådsunderlag

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post senast 2024-07-15 till Fiskevårdsteknik AB, Andreas Trobäck,  andreas.troback@fvt.se, och märk med ”Röamölla Nedre”.

Kontaktuppgifter för frågor innan samrådet, vänligen vänd er till:

Projektledare 

Viktor Hebrand

Tel: 0707-915680

Mail: viktor.hebrand@fvt.se

Handläggare 

Andreas Trobäck

Tel: 0736-148980

Mail: andreas.troback@fvt.se