I förra veckan var Fiskevårdsteknik i Halland och utförde inmätningar vid ett antal vandringshinder i olika vattendrag. Flera av hindren utgör partiella hinder för starksimmande arter men definitiva hinder för svagsimmande arter som till exempel det kritiskt hotade havsnejonögat. Vi har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att förbättra passagemöjligheterna för svagsimmande fisk vid dessa hinder.

Åtgärderna ämnar att gynna det hotade havsnejonögat, där fokus ligger på att öka arealen habitat för denna, men samtliga förekommande fiskarter kommer att dra nytta av dessa åtgärder.