Kävlingeåns-Löddeåns FVO inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för anläggande av ett omlöp samt biotopvårdsåtgärder vid Rinnebäcks Mölla.

Kävlingeåns-Löddeåns FVO äger dammen vid Rinnebäcks Mölla som utgör ett partiellt vandringshinder för svagsimmande fiskar. Syftet med projektet är att möjliggöra fiskvandring för samtliga förekommande fiskarter förbi dammen samt att skapa lek- och uppväxtområden för strömlevande fisk. En kort sammanfattning av projektet följer nedan.  Ni som vill läsa mera kan även ladda ner ett samrådsunderlag här: 200113 Rinnebäck samrådsunderlag

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen.

På samrådet kommer vi att informera om den planerade verksamheten, ta emot synpunkter och svara på frågor. Samrådet är öppet för allmänheten och ingen anmälan krävs.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post innan 2020-02-15 till Fiskevårdsteknik AB, Viktor Hebrand, viktor.hebrand@fiskevardsteknik.se. Hit kan ni även vända er med frågor innan samrådet via e-post eller per telefon 0707-915680.

När: Torsdagen den 30 jan klockan 17.00 – 18.30

Var: Villa Aquila, Södra Vallgatan 10, 244 31 Kävlinge

Hjärtligt välkomna!

Sammanfattning

Bakgrund

I södra utkanten av samhället Rinnebäck vid Rinnebäcks mölla finns en äldre dammbyggnad som sträcker sig tvärs över Kävlingeån. Kävlingeåns-Löddeåns FVO äger fastigheterna och dammen. Dammen, som saknar kända tillstånd, bör omfattas av urminnes hävd eftersom den uppkommit före 1882 samt inte väsentligt förändrats sedan dess.  FVO planerar att söka tillstånd för att anlägga ett omlöp samt för att genomföra biotopvård nedströms dammen.

Planerade åtgärder

FVO planerar att anlägga en naturliknande fiskväg, ett så kallat omlöp. Omlöpet kommer att anläggas i den gamla stamprännan vid dammens vänstra strand. Inloppet från ån till stamprännan byggs som en naturlik stenfodrad tröskel genom den nuvarande dammvallen. Stamprännan byggs upp med sten och block för att utjämna fallhöjden. Med dessa åtgärder skapas ett omlöp förbi dämmet med en längd av ca 50 m och lutning < 2 %. Projektet omfattar även att naturfåran nedströms dämmet biotopvårdas genom att botten förses med omväxlande större block, stenar och lekgrus. Vattenflödet kommer att omledas från den nuvarande fiskvägen till det nya omlöpet genom att den nuvarande fiskvägen blockeras med sten. Dammvallen kommer delvis att rensas från sly och träd. En informationsplats kommer att anläggas med tillhörande stig.

Figur. Planerade åtgärder vid Rinnebäck mölla.

Miljökonsekvenser

Planerade åtgärder kommer att skapa fria vandringsvägar för all fisk och vattenfauna förbi dammen vid Rinnebäck. Etablering av en naturlik fiskväg i form av ett omlöp möjliggör att fler arter än lax och öring kan vandra förbi dammen. Vidare kommer ett omlöp leda till en minskad fördröjning i vandringen för öring och lax genom att erbjuda bättre passagemöjligheter även vid lågvatten. Återställning av naturfåran nedströms dämmet kommer dessutom skapa goda förutsättningar för lek och uppväxt för lax och öring i området. Till de negativa konsekvenserna hör en tillfällig grumling vid byggskedet samt buller från arbetsmaskiner. Vattenståndet i Kävlingeån uppströms dammen kommer inte förändras av åtgärderna.