Fiskevårdsteknik, via Göran Gustafsson, inbjuder berörda markägare, föreningar, myndigheter och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för miljöanpassning av Skäve kvarn i Kårestadsån.

Samråd med särskilt berörda, föreningar, myndigheter och allmänhet är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

Syftet med projektet är att miljöanpassa befintlig anläggning genom anläggning av ett omlöp samt att energieffektivisera. Ni som vill läsa mera kan ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Skäve kvarn

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post senast 2023-12-29 till Fiskevårdsteknik AB, Andreas Trobäck, andreas.troback@fvt.se, och märk med ”Skäve”.

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet eller tekniska frågor rörande åtgärderna, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Andreas Trobäck

Tel: 0736-148980

Mail: andreas.troback@fvt.se


Med Vänlig Hälsning,

Fiskevårdsteknik AB