Tysjöarna är belägna strax norr om Östersund och utgörs av två sammanbundna sjöar omgivna av stora blekefält. Kalkbleke är en kalkjordart som bildas på botten av sjöar med kalkrikt vatten och blekefälten vid Tysjöarna är Sveriges, och troligtvis världens, största kalkblekeområde. I området finns även ett fyrtiotal rödlistade arter som omfattas av art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet vilket lett till att Tysjöarnas naturreservat har bildats. Tysjöarna avvattnas av Semsån som mynnar i Storsjön och tillhör Indalsälvens huvudavrinningsområde.

Under 2013 utfördes åtgärder i området genom LIFE-projektet ”Life to ad(d)mire” som syftade på att återställa utdikningen som skedde av sjöarna på 1800-talet. Länsstyrelsen vill nu utföra kompletterande åtgärder och Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag att ta fram ansökningshandlingarna. För några veckor sedan var våra konsulter uppe och genomförde inmätningar till uppdraget.