Denna veckan har vi ytterligare en ny medarbetare vi vill introducera; välkommen Anton Gullberg, Fiskevårdstekniks nya tekniska konsult! En kort presentation av Anton:

Jag är uppvuxen i en liten skånsk by som heter Östra Strö. Övergiven av allt som heter kollektivtrafik men omgiven av skog och bäckar. Fiske och friluftsliv blev där av en central del av mitt liv som jag fortsatt ägnar tid och njuter av.

Yrkeslivet startade jag som elektriker och efter studier började jag jobba som konsult inom elkraft. Intresset för naturen i allmänhet och fisken i synnerhet har dock alltid hängt med mig så när möjligheten att arbeta med detta dök upp var det en självklarhet för mig att tacka ja. Det känns som en ynnest att få arbeta med något som man brinner för så jag ser verkligen fram emot att få komma i gång!

Anton blev kastad in i hetluften med detsamma! Tillsammans med Gustaf har flera potentiella fiskevårdsobjekt i Rolfsåns och Kungsbackaåns avrinningsområden besökts. I Rolfsån handlar det om två äldre kvarndammar som fortfarande utgör partiella vandringshinder samtidigt som de dämmer upp värdefulla strömhabitat. Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till åtgärder vid dessa dammar samtidigt som man tar hänsyn till den befintliga kulturmiljön.

Utöver dessa objekt så besöktes den stadsnära Hallabäcken som mynnar i Kungsabackaåns nedre del i utkanten av Kungsbacka. Bäcken är starkt påverkad av utsläpp av dagvatten från närliggande bebyggelse och är samtidigt delvis uträtad och igenväxt. Trots detta finns ett reproducerande bestånd av havsöring i bäcken längre uppströms. Förhoppningen är att bäcken även på dess nedersta del på sikt kan uppnå god ekologisk status och utnyttjas av havsöring till lek och uppväxt samtidigt som området blir mer attraktivt för stadens invånare att vistas i. För att uppnå detta krävs välavvägda åtgärder, varav många förhoppningsvis kan genomföras de kommande åren.