Under föregående vecka var vi vid Kvarseboån i Norrköpings kommun och utförde fältarbete i form av en inmätning. Anläggningen som besöktes nyttjades tidigare för att ge kraft till en såg. Sågen är sedan länge avvecklad och i dagsläget fyller dammanläggningen ingen funktion utöver att upprätthålla en vattenspegel.

Inmätningen kommer att utgöra underlag i en förstudie där uppdraget är att presentera förslag på hur den befintliga dammkonstruktionen kan ändras. Målsättningen är att åtgärda det definitiva vandringshindret, uppnå gällande miljökvalitetsnormer och samtidigt minska skötselbehovet för dammägaren.