Fiskevårdsteknik utförde förstudie och projektering för utrivning av Önne kraftverk med dammbyggnad vid sjön Unnens utlopp i Lidhultsån samt återställning av åfåran. Projekteringen omfattade en ny naturlig bestämmande tröskel vid Unnens utlopp samt hydraulisk modellering av nuvarande och framtida vattenflöden och vattenstånd. Projektet omfattade även medverkan som tekniskt biträde vid framtagning av konsekvensbeskrivningar, tillståndshandlingar, förhandlingar med sakägare och Mark- och Miljödomstol samt framtagning av upphandlingsunderlag.

Uppdragsgivare: Stiftelsen för främjande av Önne ås fiskreproduktion

Uppdragsperiod 2000-2012

Entreprenad: 2012

Naturfåra före åtgärd med nolltappning och där dammbyggnad i bakgrunden utgjorde ett definitivt vandringshinder. 

Åfåran direkt efter återställning vid den gamla vackra kvarnen. Den värdefulla kulturmiljön bevarades och lyftes fram.

En ny naturlig tröskel reglerar Unnens vattenstånd, här vid medelvattenföring. 

Den nya naturliga tröskeln vid Unnens utlopp vid högvatten. Utformningen anpassades för att efterleva tidigare rådande dämnings- och sänkningsgränser.