Fiskevårdsteknik har under våren skrivit ett ramavtal med Länsstyrelsen i Hallands Län. Ramavtalet omfattar området biotopvård och fria vandringsvägar i vattendrag och framtagande av tekniskt underlag och miljökonsekvensbeskrivningar.

Som ett startskott på det här samarbetet har under sommaren inmätningar utförts vid ett par vandringshinder i Kungsbackaån, Tvååkersån samt i Viskans avrinningsområde. Inmätningarna kommer ligga till grund för kommande åtgärder vid dessa vandringshinder där målet är att skapa fria vandringsvägar.