Lyckeby kraftverk har nu fått ett nytt fiskgaller av senaste modell.

Gallret är utfört som ett s.k. betagaller vilket innebär att gallerväggen är vinklad i 30o mot inloppskanalens sidor. En fördel med denna utformning är att fisk inte utsätts för skadligt tryck mot gallret utan istället vägleds mot en flyktöppning med fullt kanaldjup vid gallrets nedströmsände.

Gallret har endast 10 mm fri spalt för att utgöra ett effektivt skydd för nedvandrande smolt av laxfisk. Gallerväggen är av ett nytt innovativt utförande där de traditionella plattjärnen är ersatta av plåtprofiler med fiskvänlig och hydrauliskt effektiv form. Fördelen med detta är kraftigt minskad fallförlust och kostnad.

Hydrauliskt utformat galler minskar fallförlusten samtidigt som det skapar en skyddande barriär för nedströmsvandrande fisk.

Fiskgallret hålls rent av en rensmaskin som med automatik skrapar drivgodset mot flyktöppningen. Inget drivgods behöver då lyftas upp och köras bort.

En rensmaskin håller det nya fiskvänliga gallret rent.

Efter att ha medverkat vid projekteringen samt levererat både gallervägg och rensmaskin har Fiskevårdsteknik nu i uppdrag att vara beställarstöd och säkerställa genomförandet.