Limån mynnar i Siljan ca 15 km väster om Leksand i Dalarnas län. Limån har goda förutsättningar för reproduktion av lekvandrande öring, harr och sik från Siljan. Ån omfattas också av riksintresse för friluftsliv och är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten för fisk.

Limå kraftverksdamm raserades vid vårfloden 2018 och har sedan dess ej varit i drift. Verksamhetsutövaren har konstaterat att lönsamheten efter nödvändig upprustning och miljöanpassning i de båda kraftverken är så låg att det vore mera kostnadseffektivt att genomföra en utrivning. En utrivning är också den åtgärd som ger störst nytta för ekosystemet och ökar möjligheterna att uppnå gällande miljökvalitetsnormer. Projektet är även i linje med Leksands kommuns miljömål.

Den delvis raserade dammen vid Limå kraftverk.

Kraftverken utgör i dagsläget definitiva vandringshinder för alla fiskarter. En utrivning av kraftverken kommer öppna upp flera mil av värdefulla strömbiotoper. Därmed skapas positiva effekter för Limåns naturmiljö och en chans för bland annat den hotade Siljansöringen att återkolonisera vattensystemet igen.

Fiskevårdsteknik har funnits med från starten med en inledande förstudie som senare mynnat ut i ansökningshandlingar. Ansökan om utrivning skickades in till Mark- och Miljödomstolen i starten av sommaren 2022. I november 2022 lämnade domstolen tillstånd till åtgärderna som förhoppningsvis kommer att utföras sommaren 2023.