Fiskevårdsteknik, via Jerker och Carin Jorlén, inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för avveckling av vattenverksamheten och utrivning av Fagerdala vattenkraftverk i Vänneån.

Syftet med projektet är förutom att avsluta vattenverksamheten vid Fagerdala kraftverk även att återställa fria vandringsvägar och återskapa strömmande biotoper i Vänneån. Ni som vill läsa mera kan även ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Fagerdala

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post innan 2022-11-30 till Fiskevårdsteknik AB, Andreas Trobäck, andreas.troback@fiskevardsteknik.se, och märk med ”Fagerdala”.

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet eller tekniska frågor rörande åtgärderna, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Andreas Trobäck

Tel: 0736-148980

Mail: andreas.troback@fiskevardsteknik.se

Hjärtligt välkomna!