Nyligen genomgick våra kollegor Gustaf och Andreas en utbildning i den nya metoden för kartering av fysiska förhållanden i anslutning till vattendrag. Metoden är en uppdaterad version av den tidigare metoden som funnits sedan 1990-talet. Den nya versionen är bättre anpassad till att beskriva flera olika sorters biotoper och de morfologiska processer som formar ett vattendrags fysiska utseende.

Biotopkartering ger en bra bild av ett vattendrags livsmiljöer och dess påverkansgrad. Det kan sedan utgöra en bra grund för att ta ställning till vilka åtgärder som behöver utföras för att förbättra vattendragets status.

Utbildningen gavs genom både teori och praktik. Den praktiska delen utfördes i en vitsippsbeklädd dalgång i Lillåns avrinningsområde utanför Huskvarna.