Projekt Nybroån

Nybroån är ett av Sveriges mest produktiva vattendrag gällande reproduktion av havsöring. Varje år simmar tusentals havsöringar från Östersjön upp i denna å och deras resa dokumenteras av en fiskräknare installerad vid det nedlagda sockerbruket i Köpingebro. Kontrollstationen byggdes 2014 och ersatte en äldre dammbyggnad vid sockerbruket.

Kontrollstationen ses i bakgrunden till vänster i bild

Fiskräknaren har sedan 2014 kontinuerligt varit i drift med främsta syfte att räkna uppvandrande havsöring. Trots en god kontroll av uppvandrande fisk saknas fortfarande mycket värdefull information om fiskvandring i Nybroån som kan vara till värde för såväl förvaltning av Nybroån som förståelsen för havsöringens livsmiljöer i Östersjön. Nedan listas några exempel på frågeställningar av intresse:

  • Hur många havsöringssmolt och kelts som framgångsrikt migrerar tillbaka till Östersjön och när?
  • Hur många havsöringssmolt och kelts kommer tillbaka som lekfisk?
  • Hur hög är överlevnadsprocenten för havsöringen under dess livscykel (smolt, lekfisk, kelt)?

Nybroån med sin stora havsöringsvandring har goda förutsättningar för att utses till indexvattendrag för havsöring. För att få en bättre uppfattning om vandrande fiskpopulationen och dess beteende i Nybroån har Länsstyrelsen i Skåne, i samarbete med Fiskevårdsteknik, inlett en omfattande studie på öringsmolt, kelts och ål vid namn ”Projekt Nybroån”. Forskningsledare är EU-doktorand Florian Eggers, anställd av Fiskevårdsteknik. Florians syfte är att studera telemetri kombinerat med fiskräknare. Projektet kommer att sträcka sig över ca 3 år med start 2021.

En viktig aspekt för att bättre förstå fiskvandring är förmågan att spåra och känna igen enskilda individer över tid. Passive Integrated Transponder (PIT) är ett hjälpmedel som kan användas vid spårning genom att man förser fisken med en sändare som har ett livslångt unikt ID-nummer. För att möjliggöra märkning av havsöring har därför en fiskfälla, s.k wolf-fälla, anlagts vid Köpingebro.

Wolf-fälla fångar nedströmsvandrade fisk

Nedströmsvandrade fisk följer det dominanta flödet i ån och leds således in i fällan. Fällan vittjas och de fiskar som fångats fotograferas, vägs och mäts för att slutligen injiceras med en PIT-tag innan de släpps ut igen.

Mät- och märkningsstation av fisk

En PIT-tag (sändare) består av ett integrerat kretskort, kondensator samt en antenn, allt förslutet i en glascylinder. Sändaren injiceras i fisken och fungerar nu likt ett fingeravtryck som gör det möjligt att spåra fisk på individnivå. För att sedan registrera fisk krävs att mottagare placeras ut längs fiskens förväntade vandringsväg. När den så småningom passerar mottagaren aktiveras sändaren och fisken registreras.

Det kommer installeras ett antal mottagare längs Nybroåns sträckning för att få en uppfattning om hur fisken beter sig när den väl är i vattenförekomsten. Det kommer även installeras en mottagare i fiskräknaren vilket möjliggör kombinationen av video tillsammans med det unika ID-numret. På så vis kan vi även med ögat följa fiskens utveckling över tid.

Arbetet med märkning är i full gång och vi väntar nu med spänning på de första återvandrande fiskarna!