Fiskevårdsteknik inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för utrivning av Västra kvarns vattenkraftverk i Rössjöholmsån.

Syftet med projektet är att återställa fria vandringsvägar för fisk vid Västra kvarn samt att återskapa strömmande vattenmiljöer. En kort sammanfattning av projektet finns på nästa sida. Ni som vill läsa mera kan även ladda ner ett samrådsunderlag från följande adress: Samrådsunderlag

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. På samrådet kommer vi att informera om den planerade verksamheten, ta emot synpunkter och svara på frågor.

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post senast 2021-10-07 till erik.bergman@fiskevardsteknik.se och märk med ”Projekt Västra kvarn”.

När: Torsdagen den 23/9 kl 16:00 -17:30  

Var: Webmöte (länk erhålls vid anmälan)

Anmälan: Anmälan görs senast den 22/9 via e-post till erik.bergman@fvt.se ange namn och fastighet/organisation som ni representerar.

Hur: Webmötet hålls genom appen/programmet Microsoft Teams och för att ta del av live-presentationen, inkluderande bild, underlättar det att ha appen på en dator eller smartphone men det går också att ringa in till mötet. Ytterligare instruktioner skickas ut efter anmälan.

För att mötet ska fungera så bra som möjligt ber vi er att logga in i god tid innan mötets start samt att stänga av mikrofonen (muta) när ni inte ställer frågor.

Kontaktuppgifter för frågor innan samrådet, vänligen vänd er till:

Projektledare

Erik Bergman

Tel: 073-050 94 89

Mail: erik.bergman@fvt.se

Sammanfattning

Bakgrund

Rössjöholmsån utgör ett av de största biflödena till Rönne å och rinner från Rössjön genom ett varierat landskap innan den mynnar i Rönne å, strax uppströms Ängelholm. Ån innehar havsvandrande bestånd av både öring och lax men har även en stor artrikedom med bland annat rödlistade arter som ål, flodpärlmussla och havsnejonöga.

Västra kvarn utgör det första vandringshindret i Rössjöholmssån drygt 1 km uppströms dess mynning i Rönne å och utgör ett partiellt vandringshinder för fisk.

Anläggningen är idag upptagen i nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. Verksamhetsutövaren har gjort bedömningen att det mest kostnadseffektiva är att genomföra en utrivning av anläggningen och har därför valt att ansöka om tillstånd till detta enligt 11 kap.  9 § miljöbalken.

En utrivning innebär samtidigt en stor miljönytta i och med att fria vandringsvägar skapas för samtliga arter av fisk och bottenfauna i både upp- och nedströmsriktning vilket bidrar till att uppnå gällande miljökvalitetsnormer.

Planerade åtgärder

De planerade åtgärderna syftar till att skapa fria vandringsvägar för alla vattenlevande organismer och återskapa partier med strömmande vatten. Åtgärderna omfattar flera moment. Det nuvarande flodutskovet kommer att rivas ut och delar av dammvallen som löper i nordöstlig riktning från utskovet kommer även att rivas ut. Betongbotten som finns upp- samt nedströms flodutskovet kommer tas bort. Terrängen som angränsar till dammvallen rensas på träd och vegetation och en ny fåra öppnas upp. Resultatet blir två fåror på respektive sida av den befintliga stenmuren som bevaras av kulturmiljöskäl.

Uppströms flodutskovet kommer en ny strömsträcka bildas i den tidigare intagskanalen till kraftstationen. Den nivåbestämmande sektionen i den tidigare intagskanalen kommer att förflyttas till strax nedströms vägbron och styra avbördningen i fåran. Uppströms vägbron kommer dammvallen att sänkas och tröskeln till den i strömmens riktning högra naturfåran kommer att breddas och sänkas. Det kommer leda till att vattennivån uppströms sänks och ovanliggande strömsträcka återskapas. Naturfåran kommer i framtiden utgöra åns huvudfåra men vatten kommer att rinna i båda fårorna. Nedan vägbron genomförs upptröskling i naturfåran för att minska lutningen och ge goda passagemöjligheter även för svagsimmande arter. Upptrösklingen genomförs främst med i åfåran befintligt undanrensat stenmaterial som omplaceras.

Kraftverksintaget kommer att blockeras och slänten som ligger i anslutning erosionssäkras. Turbinhuset rivs och utloppskanalen fylls delvis igen för att bibehålla stabiliteten när vattentrycket försvinner. En öppning tas upp i vallen mellan naturfåra och utloppskanal för att leda över ett mindre flöde i den nedre delen av utloppskanalen i syfte att motverka torrläggning och igenväxning. Utloppskanalen lämnas i övrigt orörd för att visa på den verksamhet som bedrivits. Åtgärderna kommer att utföras under perioder med låga vattenflöden för att minimera påverkan nedströms.

Figur 1. Planerade åtgärder vid Västra kvarn kraftverk.

Miljökonsekvenser

Planerade åtgärder kommer att skapa fria vandringsvägar för alla fiskarter. Risken för eventuell fördröjning för fisk vid uppströmspassage kommer att försvinna och en säker nedströmspassage för utvandrande smolt och kelt kommer att säkerställas. Detta tillsammans med de nya strömvattenbiotoperna som kommer att återskapas, leder till förbättrade förutsättningar för bland annat lax och havsöring att nyttja Rössjöholmsån som lek- och uppväxtområde. Arter som är helt beroende av öring och lax som t.ex. den rödlistade flodpärlmusslan som påträffats i ån kommer få bättre förutsättningar för dess reproduktion och överlevnad. Även starkt hotade arter som tjockskalig målarmussla, ål och havsnejonöga kommer att gynnas av åtgärderna. På sikt kan en större stam av lax och havsöring även ge en ökad sportfisketurism i Rönne å avrinningsområde. Kulturhistoriskt intressanta objekt vid kraftverket som till exempel utloppskanalen och ett antal stenmurar lämnas till stor del orörda. Till de negativa konsekvenserna hör en tillfällig grumling vid avsänkningen samt buller från arbetsmaskiner.