Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Rössjöholmsån utgör ett av de största biflödena till Rönne å och rinner från Rössjön genom ett varierat landskap innan den mynnar i Rönne å strax uppströms Ängelholm. Ån innehar havsvandrande bestånd av både öring och lax men har även en stor artrikedom med bland annat den ovanliga sandkryparen och den rödlistade ålen. 

Rössjöholmsån ligger tidigt i den nationella planen med prövning i februari 2022. I Rössjöholmsån finns fyra stycken vattenkraftverk som vi på Fiskevårdsteknik kommer ta fram underlag till inför den stundande prövningen.

Dammanläggning med befintlig fiskväg ska miljöanpassas

Som ett första steg har våra kollegor Viktor och Gustaf utfört ett platsbesök där en inmätning av de befintliga anläggningarna skedde. Information om de lokala förutsättningarna är av stor vikt vid framtagande av bra underlag. Där ingår förutom gedigna inmätningar även en öppen dialog med verksamhetsutövaren för att hitta lösningar som fungerar för alla parter.

Diskussion med verksamhetsutövare

Arbetet fortskrider sedan med framtagande av de ansökningshandlingar som krävs inför domstolsprövningen. Detta inkluderar teknisk beskrivning med förslag till miljöanpassning av anläggningarna samt en miljöbedömning.

Behöver ni hjälp med miljöanpassning eller vill ha en offert för arbeten inom NaPen, tveka inte att höra av er!