Annelie Andersson, med hjälp av Fiskevårdsteknik AB, inbjuder berörda markägare, föreningar, myndigheter och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för utrivning av damm och biotopvårdande åtgärder vid Älgåsfors kraftverk i Ramnaån.

Samråd med särskilt berörda, föreningar, myndigheter och allmänhet är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

Syftet med projektet är att återskapa fria vandringsvägar i Ramnaån. Ni som vill läsa mer kan ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Ålgåsfors

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post senast 2024-04-26 till Fiskevårdsteknik AB, Gustaf Dahlstrand, gustaf.dahlstrand@fvt.se, och märk med ”Älgåsfors”.

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet eller tekniska frågor rörande åtgärderna, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Gustaf Dahlstrand

Tel: 072 212 33 79

Mail: gustaf.dahlstrand@fvt.se


Med Vänlig Hälsning,

Fiskevårdsteknik AB