Sydkraft Hydropower AB, via Fiskevårdsteknik AB inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en ansökan om omprövning till Mark- och Miljödomstolen för avveckling av vattenverksamheten och utrivning av Ekforsdammen i Bräkneån.

Syftet med projektet är förutom att avsluta vattenverksamheten vid Ekforsdammen även att återställa fria vandringsvägar och återskapa strömmande biotoper i Bräkneån. Ni som vill läsa mera kan även ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Ekfors

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen för Natura-2000 tillstånd. 

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post innan 2023-02-16 till Fiskevårdsteknik AB, Viktor Hebrand, viktor.hebrand@fiskevardsteknik.se, och märk med ”Ekfors”.

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Tekniska frågor rörande åtgärderna

Viktor Hebrand

Tel: 070-791 56 80

Mail: viktor.hebrand@fiskevardsteknik.se

Med Vänlig Hälsning,

Fiskevårdsteknik AB