Fiskevårdsteknik inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för Möllarps vattenkraftverk i Axelvoldsbäcken, biflöde till Vege å.

Anläggningen ingår i prövningsgrupp 95_1 i den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Anläggningen av Möllarps kraftverk föregicks aldrig av någon tillståndsansökan och således finns det ingen vattendom för anläggningen. I dagsläget sker turbindrift för elproduktion och verksamhetsutövaren önskar att framgent fortsätta med detta. Inom ramen för nationella planen för moderna miljövillkor (NAP) har verksamhetsutövaren vid Möllarps kraftverk därför valt att ansöka tillstånd enligt 11 kap. 6 § miljöbalken.

Ni som vill läsa mera kan ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Möllarps kraftverk

Samråd är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen.

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post innan 2024-01-15 till Fiskevårdsteknik AB, Viktor Hebrand, viktor.hebrand@fvt.se.

 

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Viktor Hebrand

Tel: 0707-915680

Mail: viktor.hebrand@fvt.se

 

Med Vänlig Hälsning,

Fiskevårdsteknik AB